„Антимафия“ изпрати на депутатите доклад за свършената работа през 2019

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество внесе в Народното събрание отчетния доклад за дейността си през 2019 г.

Съобразно чл. 18 от ЗПКОНПИ, срокът за изпълнение на това ежегодно задължение е 30 март. Докладът е предоставен на Президента, както и на Министерския съвет. С оглед институционалното взаимодействие, годишният отчетен доклад е изпратен също на главния прокурор, на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАНС.

През 2019 г. са извършени следните основни дейности:

По направление „Превенция на корупцията“

Съгласувани са общо 79 законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт. В 18 законопроекта са открити индикации за корупционен риск и така са направени 34 предложения за редакция на текстовете с цел намаляване и избягване на този риск. Останалите 61 законопроекта са съгласувани без бележки и предложения относно наличие на корупционен риск. Създадена е електронна платформа за преминалите през описаната съгласувателна процедура законопроекти, като предстои осигуряването на публичен достъп до нея на интернет страницата на комисията, както и на последващия анализ на въздействието на приетите вече закони, преминали тази процедура.

По направление „Публичен регистър“

Публикацията в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности за 2019 г. съдържа 3 706 ежегодни декларации, 324 встъпителнии 416 финални декларации, при 258 лица неподали или подали извън законоустановения срок. Съобразно изискванията на закона, задължени лица са и общинските съветници, като след местните избори – 2019 г., броят им е повече от 6300. Извършената публикация съдържа 5 116 встъпителни и финални декларации за имущество и интереси. Общо 374 са лицата от 135 общини, неподали декларации или подали ги извън законоустановения срок.

През годината е извършена проверка на декларациите на 9900 лица. За 21 лица материалите са изпратени на НАП, при установено несъответствие в размер на повече от 5 000 лв., а за 27 е предприета пълна имуществена проверка, поради установено несъответствие е в размер на повече от 20 000 лв. Приети са и решения за пълна имуществена проверка по отношение на 315 задължени лица, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответните декларации.

По направление „Конфликт на интереси“

През годината са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства за извършване на проверка за конфликт на интереси. Комисията е приела 14 решения, с които се установява конфликт на интереси, 87 решения, с които не се установява конфликт на интереси и 61 решения, с които се прекратява производството. Сравнението с 2018 г. сочи на приети 22 такива решение в повече през настоящия отчетен период. Общият размер на наложените санкции и отнемане по посочените решения и издадените наказателни постановления е в размер на 203 538 лв., при 105 260,40 лв. за 2018 г.

По направление „Противодействие на корупцията“

През 2019 г. на съответната специализирана дирекция в КПКОНПИ са били възложени от Прокуратурата по реда на ЗСВ общо 553 проверки, при 343 за 2018 г. По 450 преписки работата е приключена и резултатите са докладвани на възложилите проверката прокурори, като в 83 случая докладите касаят наличие на данни за извършени престъпления. Получени са 965 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. По 893 сигнала проверките са приключили, изготвени са доклади и комисията е взела решение /от този брой 149 сигнала са получени през 2018 г./, а по останалите сигнали се провеждат оперативно-издирвателни мероприятия и понастоящем. През 2019 г. след решение на КПКОНПИ, 136 сигнала са изпратени на Прокуратурата на Република България за осъществяване на оперативно взаимодействие или по компетентност.

Служители от дирекция „Противодействие на корупцията“ са участвали в 9 специализирани операции под ръководството на Специализираната прокуратура, проведени на територията на съответните общини, а именно: на 20.03.2019 г. – община Червен бряг; на 10.04.2019 г. – община Чупрене; на 28.05.2019 г. – община Божурище; на 30.05.2019 г. – община Пловдив; на 18.06.2019 г. – община Костенец и други места в страната; на 08.07.2019 г. – община Севлиево; на 16.07.2019 г. – Държавен Фонд „Земеделие”- София; на 27.08.2019 г. – град Костенец и на 19.10.2019 г. – община Несебър.

По направление „Отнемане на незаконно придобито имущество“

През 2019 г. Комисията е приела 222 решения за образуване на производства и 175 решения за внасяне на искове за отнемане. Увеличението спрямо 2018 г. при обезпечителните производства /като брой/ е с 22,65 %, а при исковете за отнемане – с 15,13 %. Общата цена на исковете по решенията за внасяне на искания за налагане на обезпечителни мерки е в размер на 848 385 935,79 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 653 388 252,94 лв. Общата стойност на имуществото по внесените 175 иска за отнемане е в размер на 145 465 086,42 лв.

Общият размер на претендираното за отнемане имущество към 31.12.2019 г. /вкл. и от предни години/ е 3 144 228 084,12 лв., по 510 дела в окръжните съдилища и СГС.

През 2019 г., с влезли в сила съдебни решения, е отнето имущество в полза на държавата в размер на 8 777 714,51 лв., включително 37 недвижими имота и 119 МПС. За годината от НАП са реализирани 116 отнети недвижими имота и 14 МПС, възложени за продажба.

По направление „Управление на обезпеченото имущество“

Правомощия по управление и пазене на обезпеченото имущество /недвижими имоти, МПС, парични средства, ценни движими вещи, дялове и акции, ценни книжа и др./ са нови за Комисия и за първи път се осъществяват през 2019 г. С изменения в НПК, на КПКОНПИ е възложено и пазенето на имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки в хода на наказателния процес. През отчетния период, такива мерки са наложени спрямо 667 поземлени имота, 499 търговски обекта, 97 жилища, 603 МПС, дялове и акции от търговски дружества на стойност 464 638 298,42 лв. и парични средства в размер на 9 953 755,20 лв.

В доклада са формулирани и основните приоритети в работата на КПКОНПИ през 2020 г. сред които приоритетно кадрово осигуряване на дирекция „Противодействие на корупцията“; нова териториална структура на КПКОНПИ; усъвършенстване /опростяване/ на електронната форма на декларациите за имущество и интереси; изготвяне и публикуване на подробни и ясни указания за тяхното попълване; интензивна публична комуникация /вкл. пълно обновяване на интернет страницата на Комисията/ и др. С оглед представянето на отчетния доклад в Народното събрание, е изразено и становище за необходимост от приемане на изменения и допълнения в ЗПКОНПИ: „Най-належащите промени касаят прецизиране на кръга от лица, определени като заемащи висши публични длъжности /чл. 6 ал. 1 т. 1 – т. 50/, режима на деклариране на имущество и интереси /форма на декларациите, подлежащи на деклариране обстоятелства и парични прагове, начин на подаване и т. н./, както и нормите на пар. 2 от Допълнителните разпоредби на закона. При наличие на политическа воля за такива промени, Комисията изразява готовност и желание за експертно участие при изработването им, включително и с конкретни и мотивирани предложения.“

Подобни статии

Влизат в сила новите срокове за COVID карантината

Изолацията ще продължава по-малко както за заразените, така и за контактните...

Още в катергорията

Влизат в сила новите срокове за COVID карантината

Изолацията ще продължава по-малко както за заразените, така и...

Времето – 18 август 2022 г.

Днес ще бъде слънчево, след обяд над Източна България...

Правителството отпусна 800 000 лв. за български общности в чужбина

Българските граждани - постоянно или временно пребиваващи зад граница,...