ЦИК: Заявления за гласуване в чужбина се приемат до 15 юни

Комисията проверява данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден

ЦИК взе решение на свое заседание за условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., предаде БГНЕС.

Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (19 юни 2021 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14 ИК.

Български гражданин, който има право да избира народни представители на 11 юли 2021 г. и желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (15 юни 2021 г.) чрез писмено заявление по образец ­– приложение от изборните книжа.

– Заявлението може да бъде подписано саморъчно и подадено лично до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;

– Изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице;

– Електронно, през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден (18 юни 2021 г.).

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци на лицата, които имат право да гласуват, по държави и места. Списъците по чл. 31, ал. 1 ИК служат за образуване на избирателни секции за гласуване извън страната. Не по-късно от 48 дни преди изборния ден (23 май 2021 г.) Централната избирателна комисия осигурява възможност за подаване на заявления по електронен път. Избирателите, подали заявления за гласуване извън страната и вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 ИК, може да гласуват на друго място извън страната, в което е образувана избирателна секция. Ако в изборния ден се намират в страната, може да гласуват в избирателна секция по постоянния си адрес, като подават декларация по образец – приложение от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

При изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (28 юни 2021 г.). Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5; за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5. При консултациите партиите и коалициите по т. 34 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден (24 юни 2021 г.):

– Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

– Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите (10 май 2021 г.) или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

– Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

– Списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия. Когато партия или коалиция не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 12 дни преди изборния ден (28 юни 2021 г.) назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложения въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

Подобни статии

Аламанов: Когато истерията замъгли разума… Подкрепяйки „Труд“, активисти-ГЕРБ тъпчеха вестници по земята

Когато истерията замъгли разума... Активисти-ГЕРБ се опитаха да направят партизанска акция...

Още в катергорията