Nbox.bg видя: „Гранична полиция” вдига арести за бежанци

Nbox.bg видя: „Гранична полиция” вдига арести за бежанци

Страшното иде, властта се готви за имигрантска вълна

Проблемът с нелегалните бежанци по границата може и да остана на заден план, изместен от коронавируса, но това не означава, че е решен.

„Гранична полиция” пусна обществена поръчка за строителството и ремонтът на арести за натикване на задържаните нелегални имигранти, каквато се очаква да залее браздата, видя Nbox.bg.

Парите, заделени за тази цел, са над 120 000 лева и идват от европейските фондове.

Предмет на поръчката е „проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Реновиране (реконструкция) и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в ГПУ Малко Търново”. Възложителят е посочил всички изисквания и параметри на предмета на обществената поръчка в обявата и указанията към нея.

Ето пълната информация, качена на сайта на Агенцията за обществени поръчки:

  1. Място за изпълнение на обществената поръчка: Сграда, находяща се в землището на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново, обл. Бургас, ПИ № 46663.10.1410.

  2. 2.Срокът на изпълнение на договора е: 120 ( сто и двадесет) календарни дни. - за изготвяне на инвестиционен проект – до 30 (тридесет) календарни дни; - за изпълнение на СМР (строително – монтажни работи) – до 90 (деветдесет) календарни дни.

  3. Критерии за възлагане. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена”. Офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката, ще бъде класирана на първо място.

  4. Приемане на изпълнението - Приемането на изпълнението е уредено в проекта на договор (Приложение № 16).

  5. Начин на плащане: За проектиране - срок до 45 (четиридесет и пет) дни след съгласуване и одобряване на проекта на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадено разрешение за строеж, срещу издадена от Изпълнителя оригинална фактура с информация за източника на финансиране.

За извършените строително – монтажни работи (СМР) - в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след представяне на оригинална фактура с информация за източника на финансиране, издадена на основание регламентираните разходо – оправдателни документи (протоколи образец 19, сметка образец 22 и изискуемите се протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за СМР), доказващи изпълнението на възложените работи към момента на актуване.

Актуването се извършва между 25 и 30 число на всеки календарен месец от срока за изпълнение на договора. Окончателно плащане се извършва след подписване на приемо-предавателен протокол за цялостно предаване на предвидените и изпълнени СМР.

За авторски надзор - срок до 45 (четиридесет и пет) дни след окончателното завършване на строежа и представяне от изпълнителя на оригинална фактура с информация за източника на финансиране. 6. Гаранция за изпълнение.

Участникът, определен за Изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение преди подписване на договора в размер на 5 % от общата стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

  1. Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка са получени по-малко от три оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срока за приемане на оферти ще бъде удължен. При възникване на горното обстоятелство, ще бъде изрично публикувано съобщение (относно променения срок за приемане на оферти) на раздела в Профила на купувача с адрес: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider49/9c32b9a2-2894-4f6c-9730-ab747176e4ee/2020-Реновиране-МТърново , в който са публикувани обявата и другите документи, свързани с настоящата обществена поръчка.

  2. Всички условия по обществената поръчка и изисквания към участниците са посочени в обявата и указанията към нея.

Оставете коментар